Kvalitetsarbete

”Kunden är kung” (Japanskt ordspråk) – Kunden står i centrum för vår verksamhet.
”Kaizen” – kontinuerliga förbättringar på Japanska.

Kvalitetsarbete och kvalitetssäkring

Individuella utvecklingssamtal
Vi erbjuder och genomför individuella utvecklingssamtal med elever och föräldrar i slutet av varje vårtermin. Vi anser att det är viktigt att vi ger varje enskild elev den stimulans, det stöd och den utmaning som var och en behöver för att utvecklas. I dialog med elev och föräldrar sätts mål, förväntningar och önskemål i fokus. Samtalen syftar till att ha en nära dialog med eleven och föräldrarna för att säkerställa att vi genomför det som framförallt eleverna önskar. Dessa samtal har en enkel och lättsam form. Vi vill erbjuda återkoppling och respons på ett positivt sätt för elevernas bästa utveckling.

Planeringsdagar

I vår verksamhet har ledning och samtliga medarbetare gemensamma planeringsdagar minst en gång per termin. Under dessa dagar planeras verksamheten och vi sätter mål/åtaganden för vad vi ska uppnå. Vi planerar även hur dessa mål/åtaganden ska genomföras, hur de ska följas upp och hur de ska utvärderas.

En analys av resultat och utfall genomförs. Det analysarbete som görs ger oss en god bild av vad som ska utvecklas och förbättras till nästa termin. Vi utgår från en vedertagen och vidareutvecklad modell för kvalitetsutveckling, ”Demminge – hjulet” (Edward Demminge) / det s.k. ”Förbättringshjulet”.
Vi är övertygade om att vår verksamhet går att förbättra kontinuerligt. Detta sammanställs och dokumenteras noga för att ha tydlighet i vad som förväntas, vad vi kan erbjuda och ska genomföra för våra kunder – eleverna och deras föräldrar.

 

Enkätuppföljning
Årlig uppföljning via enkät genomförs av vår uppdragsgivare i Nacka kommun. Enkäter som avser att mäta kundnöjdheten och kvaliteten i verksamheten skickas till föräldrarna. I dessa enkäter är 90 procent av våra kunder nöjda med vår verksamhet.

Kvalitetssäkring
Nacka kommun kvalitetssäkrar alla aktörer. Det innebär bl.a. en enkätuppföljning. Enkätuppföljningen ingår sedan som en del av granskningen ”Våga Visa”. Vi har med stor spänning och nyfikenhet deltagit i granskningsprojektet ”Våga Visa”. I ”Våga Visa” uppföljningen ingår observationer, revision av verksamhetens styrdokument och verksamhetsinnehåll samt Nacka kommuns enkätuppföljning.

Efter att ha varit verksamma i endast två år i Nacka kommun fick vi, glädjande nog, mycket bra resultat i Våga Visa granskningen 2009. Dessa resultat har upprätthållits vilket återspeglas i de två senare granskningarna (2014 och 2018).

Vi känner oss sporrade av att fortsätta att sätta högre mål och utlova mer till våra kunder i våra åtaganden för verksamheten.